Luoman kyläyhdistyksen vastine Luomankujan sulkemiselle ajoneuvoliikenteeltä

Luoman kyläyhdistys esittää, että liittymän ajoneuvoliikennettä ei rajoiteta.

Luoman kyläyhdistys esittää Nokantie, Luoman seisake -tasoristeyksen tasoristeysturvallisuuden parantamista seuraavin toimenpitein:

 1. Tasoristeyksen nykyinen puolipuomilaitos korvataan kokopuomilla, jolloin autojen ajo radalle ei ole mahdollista puomin toimiessa ja kun se on alhaalla.
 2. Puomilaitokseen lisätään hälytysjärjestelmä vikatilanteiden varalle
 3. Puomilaitos otetaan säännöllisen puolivuosittaisen tarkastuksen piiriin.
 4. Korjataan ilkivallan kohteeksi joutuneet varoitusmerkit radanylityspaikalla välittömästi
 5. Kasvillisuus estää radan pohjoispuolella näkymän Masalan suuntaan kokonaan. Poistetaan kasvillisuus välittömästi puomien läheisyydestä.
 6. Asennetaan Masalantielle ja Kehä 3:lle liikennemerkki osoittamaan tasoristeystä käännyttäessä Luomankujalle
 7. Tiejärjestelyt

  Luomankujan leveys pysyy nykyisellään noin 7 metrissä, mikä takaa maatalousliikenteen ja ajoneuvoliikenteen turvallisen käytön. Luomankujan tasausta nostetaan 200-400 mm radan länsi- ja itäpuolella noin 50 metrin matkalla, jotta odotustilan pituuskaltevuuden arvot saadaan Liikenneviraston ohjeen Tasoristeysten turvallisuuden parantamisen suunnittelu (4/2012) arvoja vastaaviksi.

  Tasoristeyksen itäpuolella olevan huoltotien liittymä siirretään kohti itää, jotta rajoitetun liikenteen tasoristeyksen liittymäetäisyys 40 metriä täyttyy. Huoltotie siirtyy osittain nykyisen ojan päälle. Luomankujan kuivatuksen toimivuuden varmistamiseksi paalulla 120 sijaitseva rumpu uusitaan paalulle 115 ja huoltotien ali rakennetaan uusi rumpu.

 8. Liikennevirasto hoitaa tieturvallisuuden takaamiseksi tien kunnossapitovelvoitteensa säntillisesti.