Alla kirje, jonka Kyläyhdistys on lähettänyt Kirkkonummen kunnalle 27.11.2018

Liikenneviraston raportissa ”Junaliikenteen kaluston huolto- ja seisontaraidetarpeet sekä radan kunnossapidon aluetarpeet, Liikennevirasto Helsinki 2017, verkkojulkaisu” todetaan tiivistelmän sivulla 3:

Kirkkonummen kunta on esittänyt Kehä III:n ja Rantaradan välistä aluetta, lakkautetun Luoman seisakkeen kohdalla, mahdollisesti sijoitettavan lähiliikenteen varikkoalueeksi. Tälle alueelle tehtiin luonnossuunnitelmat kahdesta raiteistovaihtoehdosta. Vaihtoehtojen suunnitelmaluonnoksissa esitettyjen raiteistojen kapasiteetti mahdollistaa enimmillään 50 lähiliikenneyksikön sijoittamisen alueelle. Kapasiteetti riittää hyvin arvioituun säilytystarpeeseen, joka on 21–33 yksikköä vaihtoehdosta ja liikennöintimallista riippuen.

Luomassa asuvina kirkkonummelaisina ja Luoman Kyläyhdistys – Kirkkonummi ry:n hallituksen jäseninä haluamme tietää, millä perustein kunta esittää varikkoa rakennettavaksi omakotitalovaltaiselle, kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle Luomaan, kun kunnassa on radan varressa teollisuusalueitakin. Lisäksi haluamme tietää, kuka on se henkilö tai taho Kirkkonummen virkamies- ja/tai luottamusmieskunnassa, joka vastaa tämän asian käsittelystä.

Asialla on luomalaisten kannalta suuri periaatteellinen merkitys. Luoman osayleiskaava on paraikaa kunnan valmistelussa. Kaavoitusta tehdään ensisijaisesti kuntalaisille. Luoman Kyläyhdistys on aktiivisesti pyrkinyt myötävaikuttamaan tulevan osayleiskaavan sisältöön valmistelemalla mm. Luoman kyläsuunnitelman, tekemällä kaksi asukaskyselyihin perustuvaa selvitystä luomalaisten näkemyksistä Luoman kyläyhteisön kehittämisestä sekä järjestämällä useita kyläkokouksia kaavoitukseen liittyen, joissa kunnan kaavoittajilla on ollut mahdollisuus kuulla kuntalaisten mielipiteitä.

Liikenneviraston varikkoalue ei ole ollut näissä keskusteluissa koskaan esillä. Luomalaiset eivät voi hyväksyä menettelyjä, joissa jokin kunnan joko virkamies tai hallintotaho kunnan nimissä tekee esityksiä kuulematta ja ottamatta huomioon alueen asukkaiden mielipiteitä.

Haluamme saada selville, kuka Kirkkonummella on varikkoajatuksen esittäjä ja puoltaja ja mitkä ovat hänen motiivinsa tähän. Odotamme vastausta.

Luomassa, 27. marraskuuta 2018

Luoman Kyläyhdistys – Kirkkonummi ry – Bobäcks Byaförening – Kyrkslätt rf Hallitus

 

Ohessa Timo Haapaniemen kommentti asiaan:

Hyvät Luoman kyläyhdistyksen edustajat,

Kuulen nyt ensimmäistä kertaa, että joku kunnan taho olisi ollut esittämässä varikon paikkaa Luomaan tai muuallekaan Kirkkonummelle. Sen sijan virkamiehet ovat muutamaan otteeseen ”lukeneet” HSL:n ja Liikennenviraston selvityksiä, joissa paikkaa rantaradan varrelta on haettu muiden kuin kunnan toimesta. Näistä he ovat oletettavasti myös keskustelleet yhteistyöneuvotteluissa. Niiden osalta on päättäjiä informoitu kertomalla, että kunta (virkamiehet) ovat ilmoittaneet, että kunta varaa oikeuden lausua asiasta erikseen ja haluaa nähdä suunnitelmat ja vaihtoehtoiset paikat. Siis kunnassa on kaikissa päätöksentekoelimissä ollut esillä se, että kunta ei ole hyväksymässä muiden esittämiä paikkoja. Näin meille on kerrottu ja kunta on myös muutamissa lausunnoissa tämän todennut.

Eilen illalla tästä saatiin vähän lisätietoa kuntakehitysjaoston kokouksessa. Siellä pohdittiin myös muita paikkoja, kuten Mankin ja kehä III sillan välisen alueen soveltuvuutta varikolle. HSL:n edustaja oli paikalla avaamassa asiaa ja kuulemassa meidän näkemyksiä. Kunnan lausuntoon MAL 2019 ohjelmasta ollaan myös kirjaamassa kunnan kriittinen asenne erityisesti Luoman aseman vierustan paikkaan ja varaus ottaa kantaa asiaan myöhemmin.

Terveisin

Timo Haapaniemi

 

Tässä ote luonnoksesta kunnan lausuntoon MAL 2019 ohjelmaan:

Kirkkonummen kunta on suhtautunut varauksellisesti lähijunaliikenteen seisonta varikon sijoittamiseen Luomaan tai kunnan alueelle ylipäätään, varsinkin kun Luoman junaseisake poistettiin käytöstä vuonna 2016. Kunta on edellyttänyt, että suunnitelmaluonnoksen valmisteluvaiheessa ei yksilöidä, että varikko yksiselitteisesti sijoittuisi Kirkkonummen kunnan alueelle ja siksi asia on kirjattu muotoon: seisontavarikko rantaradalle.

Tässä ote kunnan lausunnosta Uusimaa 2050 maakuntakaavan luonnokseen:

Uusimaa -kaavan selostuksen liitekartalla L2 on osoitettu mm. raskaan raideliikenteen varikot (muut teemaan liittyvät merkinnät-otsikon alla). Itse kaavan pääkartalla näitä merkintöjä ei kuitenkaan ole. Liitekartassa, eikä myöskään kaavaselostuksessa ole myöskään mainintaa siitä, mihin erityisesti uudet merkinnät perustuvat. Sijaintipaikat tarkoittavat ilmeisesti olemassa olevia Ilmalan varikkoa (ratapiha) ja Roihupellon metrovarikkoa, rakenteilla olevaa Sammalvuoren metrovarikkoa sekä lähijunaliikennettä pitkällä tähtäimellä palvelevia Keravalle osoitettua pääradan seisontavarikkoa sekä Kirkkonummen Jorvaksen kohdalle osoitettua rantaradan seisonta varikkoa. Jorvakseen osoitetun (sekä myös Keravan) merkinnän taustalla lienee MAL 2019 -työssä tunnistettu tarve toteuttaa tulevaisuudessa lähijunaliikenteen kasvua palvelevat varikot nykyisen kapasiteetin jäädessä riittämättömäksi. Kirkkonummen kunta varaa mahdollisuuden lausua vielä Uusimaa-kaavan ehdotusvaiheessa varikon toteuttamismahdollisuudesta sekä sen sijainnista.

terveisin,

Hannu Valtanen