Stadge-enligt årsmöte och mötets material

Bobäcks byaförening – Kyrkslätt rf Stadge-enligt årsmöte onsdagen den 7.3. kl. 18.00 Ljusdala, Gränsnäsvägen 37, 02440 BOBÄCK. Agendan är följande: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras 4. Föredragningslistan för mötet godkänns 5. Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras 6. Besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga 7. Verksamhetsplanen, budgeten, den frivilliga anslutningsavgiften samt storleken på följande års medlemsavgifter för barn, pensionärer, vuxna och familjer fastställs 8. Val av styrelsemedlemmar istället för dem som är i tur att avgå 9. Val av två verksamhetsgranskare/revisorer och deras suppleanter 10. Behandlas övriga i […]